3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อกระตุ้นยอดขาย ต.สระกระเทียม ต.หนองงูเหลือม และ ต.โพรงมะเดื่อ

ทีมงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อเชื่่อมสัมพันธไมตรี แจ้งข่าวสารและอัพเดตข้อมูล

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์และ มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยอดขายผ่านตัวแทนขาย และวิธีการขายให้กับตัวแทนที่เข้ามาร่วมสัมมนา