3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เชิญตัวแทนขายที่ดูแลพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ สะเดา ควนเนียง และอำเภอระโนด เพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการขาย

เพื่อมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนขายที่มียอดขายสูง รวมถึงการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับตัวแทนขายรายใหม่

เพื่อกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ ที่เปิดให้บริการในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคจากตัวแทนขาย พร้อมทั้งนำป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดตั้งให้กับตัวแทน

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตสามบีบีในพื้นที่