ท่านสามารถนำ Barcode หรือ QR Code ที่ 3BB Member แอพพลิเคชั่น ไปชำระค่าบริการในช่องทางต่างๆ ได้

* ใช้ 3BB Card หรือ ใบแจ้งค่าบริการ เพื่อชำระค่าบริการ

การชำระเงิน สามารถชำระเงินทั้งหมดได้เพียงครั้งเดียว โดยระบบจะตัดยอดค้างชำระที่นานที่สุดก่อน


บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 66-2-100-2100 ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1530