3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดนราธิวาส เข้าพื้นที่กระตุ้นยอดขายตามหน่วยงานราชการต่างๆ

เพื่อประประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขาย อินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER

3BB จังหวัดสงขลา กระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตบริเวณตลาด และแหล่งชุมชน

ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ข่าวและกิจกรรม

3BB จังหวัดนราธิวาส เข้าพื้นที่กระตุ้นยอดขายตามหน่วยงานราชการต่างๆ

เพื่อประประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขาย อินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER

3BB จังหวัดสงขลา กระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตบริเวณตลาด และแหล่งชุมชน

ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

3BB จังหวัดยะลา ออกบูธกระตุ้นยอดขายในงาน สมโภชน์หลักเมืองและงานกาชาดประจำปี 2562

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER แรงเต็มสปีด

3BB จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม Troop ประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตแพ็กเกจใหม่

บริเวณเขตเทศบาลเมืองพัทลุง มีรถแห่ประชาสมพันธ์ และแนะนำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า

3BB จังหวัดพัทลุง กระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ อำเภอเมือง

เพื่อประชาสัมพันธ์ แพ็กเกจใหม่ 3BB INFINITE FIBER แรงเต็มสปีด

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมขบวน Troop แห่รอบเมืองบริเวณแหล่งชุมชนหลักๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th