News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจกันปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของชาวไทย หากท่านพบเห็นข้อมูลดังกล่าวกรุณาดำเนินการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น Fiber และVDSLให้ลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวทราบ

เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ข่าวและกิจกรรม


พร้อมทั้งแจกน้ำดื่ม 3BB ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่มาร่วมเล่นน้ำ

เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นยอดขาย โปรโมชั่น 3BB

เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์

เพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นใหม่ของ 3BB ให้กับลูกค้าที่สัญจรผ่านไปมา

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ พร้อมทั้งแจกน้ำดื่ม 3BB เย็นจับใจ เพื่อดับร้อนในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์

เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber และ VDSL ในช่วงวันหยุดเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 60