3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ และบริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต 3BB ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย

พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ๆ และบริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต 3BB

เพื่อส่งเสริมการขาย และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนขายและลูกค้ากับบริษัทฯในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี