3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย และวิธีการเข้าใช้งานระบบ Agent เพื่อตรวจสอบข้อมูล

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย และวิธีการเข้าใช้งานระบบ Agent เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ

ในโอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุยและมอบของที่ระลึกอีกด้วย

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของ 3BB สินค้าและบริการ อุปกรณ์ Router และเทคนิคการขาย