3BB Agent News & Activity

Cluster ปัตตานี เข้าเยี่ยมตัวแทนขายช่วงเทศกาลปีใหม่

ทีมงาน Cluster ปัตตานี เข้าเยี่ยมตัวแทนขายช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สนับสนุนให้ตัวแทน 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร