3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขายผ่านตัวแทนและเพื่อทบทวนเกี่ยวกับขั้นตอนการขาย การจ่ายค่าตอบแทน โปรโมชั่นต่างๆของบริษัท

เพื่อให้ความรู้แก่ตัวแทนขายพร้อมมอบของที่ระลึกและร่วมรับประทานอาหารกับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

เพื่อให้ความรู้กับตัวแทนขายพร้อมมอบของที่ระลึกและร่วมรับประทานอาหารกับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ได้แก่สถานีวิทยุคลื่นฮิตสนั่นเมือง 91.50Mz อ.ดำเนินสะดวก และ นักข่าวท้องถิ่นในชื่อ FB ตาเป้