3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมพบตัวแทนขาย

3BB จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมพบตัวแทนขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 3BB และตัวแทนขาย แจ้งข่าวสารและอัพเดตข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนการขายให้ตัวแทนขายมียอดขายเพิ่มมากขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับตัวแทนขายพื้นที่ดังนี้

  • วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ร้านกาแฟ ตาแข็งคาเฟ่ อำเภอเทิง จ.เชียงราย
  • วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ร้าน ZIC KA NO COFFEE อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย