3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อพบปะพูดคุยเชื่อมสัมพันธไมตรีและ Update ข่าวสารต่างๆให้ตัวแทนขาย

เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber และ VDSL ในพื้นที่ดังกล่าว

เพื่อสนันสนุน และกระตุ้นยอดขาย เชื่อมสัมพันธไมตรีกับตัวแทน

เพื่อให้ความรู้แก่ตัวแทนขายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุย มอบของที่ระลึก และเตรียมความพร้อมของตัวแทนขาย