3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนขาย

เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนขาย

จัดกิจกรรมการตลาด กระตุ้นยอดขาย และประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น

เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคจากตัวแทนขาย พร้อมทั้งนำสื่่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการขายอัพเดตให้กับตัวแทนด้วย

โดยมีตัวแทนขาย จาก อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน และ อำเภอ ป่าพะยอม เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย