3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขายแก่ตัวแทนขาย

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย

เพื่อกระตุ้นยอดขายพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดดงเกตุ อ.สามพราน

เพื่อเพิ่มยอดขาย แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง แจกของ ชำร่วย 3BB ให้กับลูกค้า

เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับตัวแทน แจ้งข่าวสาร และแจ้งนโยบาย รวมถึงการแนะนำวิธีการขาย