3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อมอบของที่ระลึก และสอบถามถึงปัญหาต่างๆในการดำเนิงาน รวมถึงรับข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น

ทีมงานได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมแนะนำโปรโมชั่นใหม่ๆ ร่วมพบปะพูดคุย แนวทางการหายอดขายที่เพิ่มขึ้น
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


ในโอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมของตัวแทนขายในการให้บริการแก่ลูกค้า 3BB

เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจกับตัวแทนขายสามบีบี

ในโอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมของตัวแทนขายในการให้บริการแก่ลูกค้า 3BB

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย และวิธีการเข้าใช้งานระบบ Agent เพื่อตรวจสอบข้อมูล

เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจกับตัวแทนขายสามบีบี

เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจกับตัวแทนขายสามบีบี