3BB

3BB Agent News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสัมมนาย่อยตัวแทนขายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยสำหรับตัวแทนขาย( Agent ) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยอดขายผ่านตัวแทนขาย รวมทั้งเป็นโอกาสให้มีการทบทวนขั้นตอนและวิธีการขายให้กับตัวแทนที่เข้ามาร่วมสัมมนา และเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึ้นเพื่อ 3BB จะได้ช่วยเหลือและสนับสนุนตัวแทนขายโดย 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดในวันที่ 29 ส.ค.60 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 14 ก.ย.60 ที่ห้องประชุม 3BB ชั้น 3 อาคารชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งในการจัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยครั้งนี้ได้มีตัวแทนขายตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 31 รายAddress
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th