ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ภายใต้ชื่อ "3BB"

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบของลูกค้า ทั้งในวันนี้และอนาคต นอกจากการยึดมั่นในหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อลูกค้าและพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ด้วยการสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การมอบทุนการศึกษา การให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน เป็นต้น

 

    เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ต ด้วยการสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และ Wifi ฟรี ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

    เดินสายจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และความสนุกสนานสู่โรงเรียน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และมอบทุนการศึกษา เพื่ออนาคตที่ก้าวหน้าของเด็กไทย

    สนับสนุนโครงการและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อให้องค์กรเติบโตไปกับสังคมได้อย่างยั่งยืน