3BB Agent News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเยี่ยมตัวแทนขายในพื้นที่ขยาย OLTใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 2-7 มี.ค.2561 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมเยี่ยมตัวแทนขายในพื้นที่ขยาย OLTใหม่ ในพื้นที่อำเภอพระแสง อำเภอเมือง อำเภอคีรีรัฐนิคมและอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคจากตัวแทนขาย พร้อมทั้งนำป้ายประชาสัมพันธ์ ไปติดตั้งและนำกล่องใส่ใบปลิว ใบปลิวและเอกสารประกอบการขายให้กับตัวแทนด้วย นอกจากนั้น 3BB สุราษฎร์ธานียังช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความพร้อมการให้บริการกับตัวแทนขายในพื้นที่ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สร้างความพึงพอใจให้กับตัวแทนขายที่ไปเยี่ยม