3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อกระตุ้นยอดขาย ต.สระกระเทียม ต.หนองงูเหลือม และ ต.โพรงมะเดื่อ
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


ทีมงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อเชื่่อมสัมพันธไมตรี แจ้งข่าวสารและอัพเดตข้อมูล

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์และ มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนยอดขายผ่านตัวแทนขาย และวิธีการขายให้กับตัวแทนที่เข้ามาร่วมสัมมนา

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อพบปะพูดคุยเชื่อมสัมพันธไมตรีและ Update ข่าวสารต่างๆให้ตัวแทนขาย