3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตสามบีบีในพื้นที่

เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตสามบีบีในพื้นที่

เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตสามบีบีในพื้นที่
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนขายและลูกค้ากับบริษัทฯในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นยอดขาย รวมถึงมอบของที่ระลึก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้กับตัวแทน 3BB

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น

เพื่อกระตุ้นยอดขาย ต.สระกระเทียม ต.หนองงูเหลือม และ ต.โพรงมะเดื่อ