3BB Agent News & Activity

กิจกรรม 3BB Agent ล่าสุด

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนขายและลูกค้ากับบริษัทฯในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับตัวแทนขาย

เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนขาย
ข่าวและกิจกรรมตัวแทนขาย 3BB


จัดกิจกรรมการตลาด กระตุ้นยอดขาย และประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น

เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคจากตัวแทนขาย พร้อมทั้งนำสื่่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการขายอัพเดตให้กับตัวแทนด้วย

โดยมีตัวแทนขาย จาก อำเภอเมือง อำเภอควนขนุน และ อำเภอ ป่าพะยอม เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ด้านการขาย

เชิญตัวแทนขายที่ดูแลพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ สะเดา ควนเนียง และอำเภอระโนด เพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการขาย

เพื่อมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนขายที่มียอดขายสูง รวมถึงการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับตัวแทนขายรายใหม่