3BB Agent News & Activity

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมตัวแทนขาย ในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอดอนสัก

เมื่อวันที่ 27 กันยายนและ 10 ตุลาคม 2561 3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมตัวแทนขาย ในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคของ ตัวแทนขายและได้แนะนำให้ตัวแทนขายใช้ App 3BB รวมทั้งให้การสนับสนุนเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับตัวแทนขายในพื้นที่รวมจำนวน 9 ราย ซึ่งผลจากการเข้าไปเยี่ยมตัวแทนขายในครั้งนี้ ได้รับทราบถึงปัญหาและสร้างความประทับใจให้กับตัวแทนขายอีกด้วย