3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ณ ร้านชาพยอม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงาน 3BB ได้ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมตัวแทนขาย การให้ความรู้ เกี่ยวกับโปรโมชั่น และบริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต 3BB เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการเสนอขาย และเพิ่มศักยภาพของตัวแทนให้มากขึ้น รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการขาย ข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมมอบของที่ระลึกสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อไป