3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา ออกพบตัวแทนขายในพื้นที่ NEW NODE

3BB จังหวัดสงขลา ออกพบตัวแทนขายในพื้นที่ NEW NODE อำเภอสิงหนคร ชะแล้ กระแสสินธุ์ ม่วงงาม พะตง และอำเภอสะเดา เพื่อมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนขายที่มียอดขายสูง รวมถึงการมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับตัวแทนขายรายใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสนับสนุนให้ตัวแทน 3BB ต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น