3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขาย บริเวณตำบลทะเลน้อย ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน

3BB จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมสัมมนาตัวแทนขายที่ดูแลพื้นที่ บริเวณตำบลทะเลน้อย ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน และในอำเภอศรีบรรพต ณ ร้านฟาร์มรัก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานได้ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการเสนอขาย พร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับตัวแทนขายเพื่อสร้างกำลังใจในการต่อยอดขายต่อไป