3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา เข้าพบตัวแทนขายในพื้นที่ NEW NODE

3BB จังหวัดสงขลา เข้าพบตัวแทนขายในพื้นที่ NEW NODE อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ สะเดา สิงหนคร และสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และมอบสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นยอดขาย รวมถึงมอบของที่ระลึก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้กับตัวแทน 3BB ในการสร้างกำลังใจ และต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้น