3BB

3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา เข้าพบตัวแทนขายในพื้นที่ NEW NODE

3BB จังหวัดสงขลา เข้าพบตัวแทนขายในพื้นที่ NEW NODE อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ สะเดา สิงหนคร และสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และมอบสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นยอดขาย รวมถึงมอบของที่ระลึก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้กับตัวแทน 3BB ในการสร้างกำลังใจ และต่อยอดขายให้เพิ่มขึ้นAddress
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th