3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมตัวแทนขายในเขตอำเภอต่างๆ พร้อมทั้ง Update โปรโมชั่นใหม่

ทีม Support Agent จังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมตัวแทนขายในเขตอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง Update โปรโมชั่นใหม่ของ 3BB สื่่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการเข้าใช้งานระบบตัวแทนขาย 3BB เพื่อให้ตัวแทนสามารถติดตามลูกค้าและค่าตอบแทนได้สะดวก ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมบริเวณหน้าร้านตัวแทนขายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าบริเวณนั้นทราบว่ามีตัวแทนขาย 3BB ในพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีตัวแทนขาย 3BB อยู่ทุกตำบล เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการสมัครใช้บริการ 3BB สามารถติดต่อตัวแทนขายใกล้บ้านได้ทันที