3BB

JAS CSR & Activity

3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่เยาวชน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB และฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ นั้น เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและให้อาชีพแก่นักศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการว่า “3BB เปิดโอกาสทางการศึกษาและ ให้อาชีพแก่เยาวชน” หรือ “3BB Building a Future for Youth” ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิคส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้อำนวยการ ดร.สรรเพชร นุศรีอัน และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์ชำนาญ อยู่แพ อาจารย์วิทยา นิลกำเนิด อาจารย์สมศักดิ์ กระจายศรี และอาจารย์ปฤทธา สุริยวงศ์ และหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ประเสริฐ แสงเดือน รวมทั้งอาจารย์ธนัฏฐา เชียงสอน หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ให้การต้อนรับ โดยการนำของผู้บริหารจากสามบีบีจังหวัดขอนแก่น คุณวีรศักดิ์ คุ้มบุ่งคล้า คุณวรวุฒิ พิทักษ์ คุณสุวิทย์ ขาวปั้น และพนักงาน โดยมีคุณสมพร สมบูรณ์พร้อม เข้าแนะแนววิชาชีพและรับสมัครช่างเทคนิค อีกด้วย

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th