3BB

JAS CSR & Activity

จัสมิน ร่วมใจปลูกป่าชายเลนคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ อ.แกลง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการเพื่อสังคม JAS Join hand 2  หรือ JAS ร่วมใจปลูกป่าชายเลน คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน แหล่งรวมชีวิตลุ่มน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากส่วนกลางและต่างจังหวัดในกลุ่มบริษัทกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเความร่วมมือจากวิทยากรประจำศูนย์อนุรักษ์ป่าชาย แนะนำถึงวิธีการปลูกต้นโกงกาง รวมทั้งการดูแลรักษาสภาพผืนป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ พร้อมสาธิตวิธีการปลูก เพื่อให้กล้าไม้ยังคงยืนต้นและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ต่อไป

หลังจากนั้น ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวนกว่า 1,000 ต้น เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของป่าชายเลน รวมถึงรักษาการชะล้างของหน้าดิน ทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำของชายทะเลฝั่งอ่าวไทย


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th