3BB

3BB Promotion

ประกาศรางวัล แจกโชคใหญ่ปลายปี

 รายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 ร่วมกิจกรรมในวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563

รางวัลที่ 1 Toyota Vios
คุณปิยะวัฒน์ รำไพ (6906269XX)
รางวัลที่ 2 Honda Scoopy i
1. คุณอรุณ พุกสุข (6605675XX)
2. คุณสมชาย ลายสุวรรณชัย (2095231XX)
3. คุณนิติกร เอมเปีย (6901401XX)
รางวัลที่ 3 Garmin Forerunner 945
1. คุณอาธร รองสุพรรณ์ (6604611XX)
2. คุณดนุพล ไชยลาโพธิ์ (6606338XX)
3. คุณจิตนา จิโนบัว (6500948XX)
4. คุณเนติ์ นพบูรณ์ (6902602XX)
5. คุณวัชรินทร์ วงษ์จันทร์ (6706668XX)
รางวัลที่ 4 iPhone SE 64GB
1. คุณพลอยประภัส สุขขี (6001340XX)
2. คุณปิยตระกูล บุญทอง (6001969XX)
3. คุณอุลัยวัลย์ รักเสมอวงศ์ (6700492XX)
4. คุณคะนอง ด้วงมัน (6805207XX)
5. คุณสมเด็จ โสดาธาตุ (6507675XX)
6. คุณเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ (6904548XX)
7. คุณทศพล พรมมา (6802764XX)
รางวัลที่ 5 Samsung หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Robot 2 in 1
1. คุณธีรวัฒน์ ศรีจันทร์ (6703521XX)
2. คุณวิไลวรรณ นึกเจริญ (6901757XX)
3. คุณปวีณา โซ๊ะเฮง (6904216XX)
4. คุณอนุวัฒน์ จันทร์ประวัติ (6404599XX)
5. คุณกาญจน์พชิรา ณิชาภัทร์ธารากูล (6606380XX)
6. คุณประดิษฐ์ ชะนะบัว (6122184XX)
7. คุณอลงกรณ์ วงศ์วิเศษ (6601510XX)
8. คุณนวลลออ ไทยนิยม (6606440XX)
9. คุณวรรณภา เหล่าเคน (6901461XX)
10. คุณสุทธิดา ทองสุข (6705052XX)
รางวัลที่ 6 TP-LINK Deco M4 AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System (2APs/Pack)
1. คุณปัญญรัตน์ พิมพ์สมุทร (6215853XX)
2. คุณพงษ์ศักดิ์ พิริยะพงศ์ศักดิ์ (6803923XX)
3. คุณขวัญชัย ทองประเทือง (6906062XX)
4. คุณวงเดือน เวชภิรมย์ (6603443XX)
5. คุณจริยา คูพะเนียด (6002145XX)
รางวัลที่ 7 TP-Link Archer AX10 WirelessAX1500 Wi-Fi 6 Router
1. คุณสุพัฒน์ ศรีไม้ (6903188XX)
2. คุณสรรสินี เที่ยงตรง (6804195XX)
3. คุณสถิตย์ แพไธสงค์ (6603651XX)
4. คุณปรีชาวิทย์ เข็มทอง (6003226XX)
5. คุณจันทร์ทิพย์ ช่วงชัย (6305374XX)
6. คุณวณิดา อินต๊ะเป็ก (6900733XX)
7. คุณสภกิจน์ ชินะกาญจนดิษฐ์ (6503007XX)
8. คุณสาคร กุ้งแก้ว (2096315XX)
9. คุณสรายุทธ ฤทธิ์เสมอ (6003018XX)
10. คุณปราณี แสงเงิน (6203807XX)
11. คุณกิ่งกาญจน์ จันทร์แก้ว (8117621XX)
12. คุณเจตพล เจริญสุข (6004258XX)
13. คุณรณชิต ท่าสอน (6501141XX)
14. คุณสมศักดิ์ ศรีคุรุวาฬ (6509400XX)
15. คุณสมควร วรรณทอง (6706567XX)
16. คุณกิตติมศักดิ์ ขุมทอง (6805403XX)
17. คุณอาร์ม ดุมลักษณ์ (6503115XX)
18. คุณอนุรัตณ์ ทับทิม (6600999XX)
19. คุณจารุพงศ์ ยวงทอง (6406474XX)
20. คุณกังวาล ทาสุวรรณ์ (6510486XX)
รางวัลที่ 8 CCTV IP Camera HIKVISION
1. คุณสมบัติ ธรรมนาถพงศ์ (6405697XX)
2. คุณวัชรพล ศรีสวัสดิ์ (6904579XX)
3. คุณชายณรงค์ ประสม (6802783XX)
4. คุณพีระพล วิจิตร (6900869XX)
5. คุณสุวรรณ ขันธ์วงค์ (6001272XX)
6. คุณธงชัย ขันอาษา (6901006XX)
7. คุณทรงกรต ดีแก้ว (6001874XX)
8. คุณบัญญัติ มาลาพันธ์ (6003039XX)
9. คุณสุภาวดี แสนทวี (6003164XX)
10. คุณวราภร ค้อมทอง (6600131XX)
11. คุณณัฐวุฒิ มิ่งสุวรรณ (6202370XX)
12. คุณจงรักษณ์ ศรีจันทร์ (6508152XX)
13. คุณวรารัตน์ วงศ์จุมปู (6902539XX)
14. คุณเพชร นรสันติธรรม (6125809XX)
15. คุณเอกสุวัชร์ เดชไชยรุ่งเรือง (6804106XX)
16. คุณธีระศักดิ์ อำนวยสวัสดิ์ชัย (6903083XX)
17. คุณนิปุณ ชัยระวัง (6503300XX)
18. คุณดอน แพงศรี (6905603XX)
19. คุณจีระภรณ์ ล่องแก้ว (6600370XX)
20. คุณมนัส อินสา (6900627XX)


รายละเอียดเงื่อนไข
1. กรณีลูกค้าได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวตลอดระยะเวลาโครงการ หากปรากฏว่ามีชื่อผู้โชคดีซ้ำกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
2. ผู้โชคดีจะต้องรับของรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ และของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
3. หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้โชคดีผ่านช่องทางโทรศัพท์ที่ทำการลงทะเบียนกับทางบริษัทฯ ภายใน 7 วัน เพื่อทำการยืนยัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด การชำระภาษีผ่านช่องทาง E-mail และหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการชำระภาษีแล้ว จะต้องส่งรูปสำเนาเอกสารการชำระภาษี พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง กลับมาทาง E-mail เพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน หากภายในระยะเวลา 7 วัน ผู้โชคดีไม่ชำระภาษีและส่งสำเนาเอกสารภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัล สละสิทธิ์
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อให้ข้อมูลหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระเงินดังกล่าวผ่านบัญชีธนาคารให้กับ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด โดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯ ผ่านช่องทาง E-mail เวลา 08:00 – 17:00 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ผู้โชคดีจะต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเอง โดยนำเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการชำระภาษี 5% และเอกสารชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มอบให้แก่บริษัทฯ (ใบนำฝากเงิน pay-in slip) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาให้แก่บริษัทฯ ที่ ตึกจัสมินฯ ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่นัดรับของรางวัล มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล
6. หากผู้โชคดีไม่สามารถเข้ามารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง หรือต้องการให้ผู้อื่นเข้ามารับของรางวัลแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
9. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัล เพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิตและ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการ เงื่อนไข ข้อจำกัด ในการใช้ของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในเงื่อนไข ข้อจำกัด ในการใช้ของรางวัล
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใดๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้น
12. รายละเอียดโครงการ/ของรางวัล และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข รายละเอียดใดๆ ของโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th