3BB

3BB Promotion

ลูกค้า 3BB เมื่อชำระค่าล่วงหน้ารายปี ผ่าน 3BB APP หรือ Website

เงื่อนไขลูกค้า 3BB ชำระค่าบริการรายปี ผ่านช่องทางออนไลน์
เงื่อนไข 3BB
1.ลูกค้าต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปีผ่านช่องทาง 3BB Application และ Website 3BB เท่านั้น
2.ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 8% และ 3BB Point  300 คะแนน   เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี ผ่านช่องทาง 3BB  Application และ Website 3BB โดยจำกัดสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้าต่อ 1 รายการ
3.สงวนสิทธิ์ 1 รหัสลูกค้า เมื่อเลือกชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี แล้วไม่สามารถสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ได้
4.กรณียกเลิกและทำเรื่องคืนเงินการชำระค่าบริการล่วงหน้ารายปี  ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษของโปรโมชั่นนี้ทั้งหมด
5.ในกรณีที่ใช้แพ็กเกจสำหรับพนักงานจะไม่ได้รับส่วนลด 8% แต่ยังคงได้รับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ ตามที่โปรโมชั่นกำหนด
เงื่อนไขธนาคารกรุงเทพ
1.ชำระค่าบริการรายปี 3BB ด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 01 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2563
-รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,000 คะแนน (จำกัดคะแนนสูงสุด 1,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ
-บัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพรับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท / ท่าน ตลอดรายการ)
2.คะแนนสะสม Thank You Rewards และเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
3.สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตประเภทองค์กร, บัตรเครดิตส่วนราชการ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย, บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท
4.ธนาคารสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
5.ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือ เครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธนาคารอนุมัติรายการเรียกเก็บไปยังผู้ถือบัตร โดยจะแสดงยอดคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
6.ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้น, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดก็ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7.การให้โปรโมชั่นของ 3BB เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
8.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2638-4000
เงื่อนไขธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต
1.บัตรเครดิตทหารไทย ลงทะเบียนพิมพ์ T3BB ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลัก ส่งที่ 4806026 ระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม –  31 ธันวาคม 2563 (3 บาท/ครั้ง ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ)
2.บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ลงทะเบียนพิมพ์ T3BB ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งที่ 4712066 ระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม –  31 ธันวาคม 2563 (3 บาท/ครั้ง ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ)
3.เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตทหารไทย บัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯตั้งแต่ 1,500 บาท / หมายเลขบัตร / เซลล์สลิป / ธนาคาร โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียน SMS พร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนร่วมรายการ 3BB แล้วเท่านั้น ไม่นับรวมการพิมพ์หมายเลขบัตรฯ ผิด และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
4.รับเครดิตเงินคืน 50 บาท (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท /บัญชีบัตร /ตลอดรายการ / ธนาคาร)
5.ธนาคารฯ จะให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ
6.ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ การใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
เงื่อนไขอื่น ๆ
1.ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
2.ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
3.ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
4.กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน
5.ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือโทร 1530 ศูนย์บริการ 3BB หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th