3BB

3BB Promotion

Take A Trip with your MOM

ระยะเวลาร่วมสนุก    1-31 สค. 63
ประกาศรางวัล          วันที่ 4 กย. 63 ทาง Facebook Official Page และ Line Timeline
 
รายละเอียดและเงื่อนไข
• ผู้ร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้า 3BB แต่จะต้องมี Line OA ของ 3BB
• ผู้โชคดีที่ Vote ทริปในฝันกับแม่ที่ให้เหตุผลโดนใจสุดของแต่ละที่พักจะได้รับรางวัลที่พัก 1 คืน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดและสอบถามวันที่ต้องการเข้าพักเพื่อดำเนินการจองห้องพัก
• ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีของรางวัล 5% ในวันที่มารับเอกสารการรับรางวัล ตามราคาห้องพักจริงในวันที่เข้าพัก โดยสามารถเลือกวันเดินทางได้ช่วง เดือน  กย. – ตค. 63 เท่านั้น โดยต้องเป็นวันที่โรงแรมมีห้องว่าง ไม่ใช่วันหยุดยาวหรือวันหยุดราชการในกรณีที่ออกเอกสารสำหรับใช้เป็นหลักฐานกับทางโรงแรมแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
• รางวัลนี้เฉพาะที่พัก 1 คืนเท่านั้น (ห้องพักในราคาเริ่มต้นของโรงแรมตามที่ 3BB กำหนด) ไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าบริการเสริม หรือค่าอัพเกรดห้อง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
• ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สะดวกเดินทางในวันที่แจ้งไว้ , ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ ถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
• รางวัลนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน คืน เป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียดของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th