3BB

3BB Promotion

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 

หมายเหตุ :

• ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจาก บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลดังกล่าวตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544  สำหรับรางวัล  ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

• ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล Gift Voucher ทั้งหมดจะถูกจัดส่งให้ลูกค้า ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับทางบริษัทฯ และสำหรับของรางวัล 3BB WiFi Unlimited จะทำการจัดส่งให้ทาง SMS ที่เบอร์มือถือที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทฯ  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี พร้อมนำหลักฐานต่อไปนี้ มาแสดงเพื่อรับรางวัล
     o สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ประสงค์จะรับรางวัลหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี

• ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรืออย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

• บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

• รายละเอียดโครงการ/ของรางวัล และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ 3BB กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข รายละเอียดใดๆ ของโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th