CSR @ School

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย


3BB จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณครู และนักเรียนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ประกอบการเรียนการสอนจากอินเทอร์เน็ต กิจกรรมดังกล่าวได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น และให้น้องๆได้ร่วมเล่นเกมส์บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน