3BB

CSR @ School

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนปางไฮ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงาน 3BB เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียน ปางไฮ อำเภอแม่ริม ภายในกิจกรรมได้แนะนำส่งเสริมความรู้ทางด้าน อินเทอร์เน็ต และข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กร และมอบทุนการศึกษา 3 ราง วัลให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และของที่ระลึกแก่คณะครูนักเรียนทุกท่าน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th