3BB

CSR @ School

3BB จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทรีบรอดแบนด์ สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม 3BB CSR มอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว

 

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 58 3BB สุราษฎร์ธานีและทีมงานการตลาด 3BB ส่วนกลางได้เดินทางไปจัดกิจกรรม 3BB CSR to School "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่าง ไกลทุรกันดานให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษา โดยตัวแทนผู้บริหาร 3BB สุราษฎร์ธานีและการตลาด 3BB ส่วนกลางได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬา ,เงินสนับสนุนการศึกษา,อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งแจกขนมและเครื่องดื่มให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนประมาณ 600 คนตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.พังกาญน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งในการ จัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการ,อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้า เหลียวเป็นอย่างดี

 

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th