3BB

CSR @ School

3BB จัดกิจกรรม CSR โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดระนอง

ทรีบรอดแบนด์ จังหวัดระนอง จัดกิจกรรม 3BB CSR มอบบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้แก่โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา

 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 58 3BB จังหวัดระนอง และทีมงานการตลาด 3BB ส่วนกลางได้เดินทางไปจัดกิจกรรม 3BB CSR to School "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ด้อยโอกาสหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดานให้ได้มีโอกาสใช้ Broadband Internet เพื่อการศึกษา โดยตัวแทนผู้บริหาร 3BB จังหวัดระนอง และฝ่ายการตลาด 3BB ส่วนกลางได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬา ,เงินสนับสนุนการศึกษา,อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งแจกขนมและเครื่องดื่มให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียนประมาณ 95 คนตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการ,อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนาเป็นอย่างดี

 

 

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th