3BB

CSR @ School

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้กับโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

กลุ่มบริษัท จัสมินฯ จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้กับโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จ.กาฬสินธุิ์

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ โดยทรีบรอดแบนด์ กาฬสินธุ์  ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรม 3BB CSR ภายใต้ชื่อโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี  สนับสนุนอินเทอร์เน็ต 3BB และ WIFI ฟรี ให้กับโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์  และจัดกิจกรรมให้ความรู้  รวมทั้งได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนในท้องถิ่น ที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ได้มีโอกาสทางการศึกษาอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต และครอบครัวที่ดี    ในอนาคตทรีบรอดแบนด์จะยังคงสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีต่อไป

Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th