CSR To School > จังหวัดชัยนาท


3BB จังหวัดอ่างทอง ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพ...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนอนุบาลเนินขาม จ.ชัยนาท...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดนครสวรรค์ เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi - Fi ฟรี ให้กับโรงเรียนวัดธรรมขันธ์อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดนครสวรรค์ เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi - Fi ฟรี ให้กับโรงเรียนวัดจันทร์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดนครสวรรค์ เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi - Fi ฟรี ให้กับโรงเรียนอนุบาลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านดอนแตง ตำบลบ้านดอนแตง อำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท...