CSR To School > จังหวัดนนทบุรี


3BB กรุงเทพ จัดกิจกรรมส่งมอบ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ”เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา 3BB กรุงเทพได้ไปจัดกันที่โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูล...

กลับมาแล้วจร้า กิจกรรมดีๆที่ 3BB กรุงเทพจัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้เรายกทีมกันไปที่โรงเรียนว...

กิจกรรมส่งมอบอินเทอร์ฟรีเพื่อการศึกษาครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย ในเขตพื้นที่นนทบุรี ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 570 คน คุณครู 35 คน งานนี้ ได้รับเกียร...

3BB กรุงเทพจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้เรายกทีมกันไปที่โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ แถวถนน...

กิจกรรมส่งมอบอินเทอร์ฟรีเพื่อการศึกษาครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร) ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีอาคารไม้ 1 หลัง อาคารปูน 1 หลัง มี...

สร้างความสุขกับกิจกรรมตอบแทนสังคม ครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียนวัดสำโรง (โรงเรียนหิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่นี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอาคารไม้ 2 หลัง และ อาคา...

3BB กรุงเทพจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ครั้งนี้ได้ยกทีมไปที่โรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุท...

กิจกรรมดีๆที่ 3BB กรุงเทพฯ ตอบแทนสังคมด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและค้นหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต ครั้งนี้เราไปกันที่ โรงเรียน...

3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน...

3BB จังหวัดนนทบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบางรัก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณค...