CSR To School > จังหวัดฉะเชิงเทรา


บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนวัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฏิ์) ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” โดยได้จั...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดต้นตาล(อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดโพธาราม จ.ฉะเชิงเทรา...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดท่าลาดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดกระทุ่ม จ.ฉะเชิงเทรา...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดพงษาราม...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดดอนทอง...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนสุตะโชติประชาสรรค์...