CSR To School > จังหวัดฉะเชิงเทรา


เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา 3BB จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี “ ...

เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2560  ที่ผ่านมา 3BB จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี “ ...

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต...

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนวัดก้อนแก้ว เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไ...

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านปลายคลอง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อ...

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนวัดศรีมงคล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป...

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนผาณิตาราม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป...

3BB จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนสนามจันทร์ ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” โดยได้จัดกิจกรรมการสาธิตวิธีการใช้งานอ...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนวัดสามร่ม ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” โดยได้จัดกิจกรรมการสาธิตวิธีการใช้งานอิ...