CSR To School > จังหวัดสระบุรี


3BB จังหวัดสระบุรี นำทีมโดยคุณสุทิวัส วัชรบุศราคำ ผู้จัดการเขตสระบุรี เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนโคกหนามแท่ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และยังช่วยพัฒนาด้านการเร...

3BB จังหวัดสระบุรี นำทีมโดยคุณสุทิวัส วัชรบุศราคำ ผู้จัดการเขตสระบุรี เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม เพื่อสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และยังช่วย...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดพุแค...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี...