CSR To School > จังหวัดสระบุรี


3BB จังหวัดสระบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านเขานมนาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อใ...

3BB จังหวัดสระบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดห้วยหวาย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให...

3BB จังหวัดสระบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดป่าสัก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ค...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดสระบุรี เข้ามอบอินเทอร์เน็ตในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” ให้กับ โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง หมู่ที่ 1 บ้านป่าวังกวาง ตำบลบ้า...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดหัวสำโรง จ.สระบุรี...

3BB จังหวัดสระบุรี นำทีมโดยคุณสุทิวัส วัชรบุศราคำ ผู้จัดการเขตสระบุรี เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนสันประดู่ เพื่อสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และยังช่วยพัฒนาด้านการเรียน...

3BB จังหวัดสระบุรี นำทีมโดยคุณสุทิวัส วัชรบุศราคำ ผู้จัดการเขตสระบุรี เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนวัดมงคล เพื่อสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และยังช่วยพัฒนาด้านการเรียนก...

3BB จังหวัดสระบุรี นำทีมโดยคุณสุทิวัส วัชรบุศราคำ ผู้จัดการเขตสระบุรี เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนวัดบ้านซุ้ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และยังช่วยพัฒนาด้านการเรี...

3BB จังหวัดสระบุรี นำทีมโดยคุณสุทิวัส วัชรบุศราคำ ผู้จัดการเขตสระบุรี เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับ โรงเรียนวัดต้นตาล เพื่อสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และยังช่วยพัฒนาด้านการเรี...

3BB จังหวัดสระบุรี นำทีมโดยคุณสุทิวัส วัชรบุศราคำ ผู้จัดการเขตสระบุรี เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนวัดป๊อกแป็ก เพื่อสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน และยังช่วยพัฒนาด้านการเรี...