CSR To School > จังหวัดสระแก้ว


3BB จ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับ โรงเรียนบ้านเขาจาน ซึ่งเป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์...

3BB จังหวัดสระแก้ว ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อ...

3BB จังหวัดสระแก้ว ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านหนองแอก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให...

3BB จังหวัดสระแก้ว ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านหนองจาน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให...

3BB จังหวัดสระแก้ว ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านวังศรีทอง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป...

3BB จังหวัดสระแก้ว ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านโคก เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป...

3BB จังหวัดสระแก้ว ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านโคกไพล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดสระแก้ว เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนบ้านวังแดง ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” โดยได้จัดกิจกรรมการสาธิตวิธีการใช้งาน...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดสระแก้ว เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนบ้านโนนจิก ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” โดยได้จัดกิจกรรมการสาธิตวิธีการใช้งาน...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนบ้านฟากห้วย จ.สระแก้ว...