CSR To School > จังหวัดสงขลา


3BB  จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi   ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี”  ให้แก่โรงเรียนบ้านยวนยาง หมู่ 6 ...

3BB  จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านบางกล่ำ หมู่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล...

3BB  จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi  ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี”  ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกพยอม  หมู่ 5 ...

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนวัดท่าข้าม หมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังห...

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนวัดเลียบ หมู่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จั...

3BB  จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi  ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนวัดโคกม่วง  หมู่ 9  ตำบลโ...

3BB  จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi  ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านควนกบ หมู่ 7 ตำบลคลองหอยโข่ง อำ...

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi-Fi ในโครงการ  "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้แก่โรงเรียนวัดหนองหอย ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย...

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi - Fi  ในโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 หมู่ 2 บ้านวังปริง ตำบลเขามีเกียรคิ...

3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ Wi - Fi  ในโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้แก่โรงเรียนบ้านพังลา หมู่ 2 บลพังลา  อำเภอสะเดา  จั...