CSR To School > จังหวัดสงขลา


3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดผาสุกาวาส(พิศิษฎ์พิทยา) ม.1 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ  จ.สงขลา...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดท่าหิน ม.6 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับก...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดท่าหยี ม.6 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รั...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยโอน ม.9 ต.ด.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านไร่ ม.10 บ้านไร่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านม่วงงาม ม.7 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้ร...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านควนนา หมู่ 7 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นโร...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต ...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดไทรใหญ่ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดดีหลวง เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้...