CSR To School > จังหวัดสงขลา


3BB จังหวัดสงขลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนตามโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” ให้กับโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พร้อมสาธิตวิธีการเข้าใช้งานอิน...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดสงขลา โดยคุณบุญเรือน โชติช่วง พร้อมด้วยทีมงาน เป็นตัวแทนบริษัท เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi - Fi ฟรี ให้กับโรงเรียนวั...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดสงขลา โดยคุณบุญเรือน โชติช่วง พร้อมด้วยทีมงาน เป็นตัวแทนบริษัท เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi - Fi ฟรี ให้กับโรงเรียนวั...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดสงขลา โดยคุณจิรภัทร ปล้องแก้ว ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า Cluster - HYI พร้อมด้วยทีมงานเข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi - F...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดสงขลา โดยคุณจิรภัทร ปล้องแก้ว ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า Cluster - HYI พร้อมด้วยทีมงานเข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi - F...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา โดยคุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วยทีมงานเข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi - Fi ฟรีให้กับโรงเรียนว...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา โดยคุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วยทีมงานเข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi-Fi ฟรี ให้กับโรงเรียนวัดหิ...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) จังหวัดสงขลา โดยคุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วยทีมงานเข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Wi - Fi ฟรีให้กับโรงเรีย...

3BB จังหวัดสงขลา โดยคุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วยทีมงาน มอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ให้กับ โรงเรียนบ้านต้นส้าน ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โ...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จังหวัดสงขลา โดยคุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้จัดการเขตหาดใหญ่ และ คุณจิรภัทร ปล้องแก้ว ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า พร้อมด้วยทีมงาน มอบอินเทอร์เน็ตความเร็...