CSR To School > จังหวัดสงขลา


3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนเกษตรกรด้านหม่อนไหมที่ 1 จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสน...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน2 ม.2  ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา เป็นโรงเรีย...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ที ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสน...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านป็อง ม.2  ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้ร...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านปลักบ่อ ม.2 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านประกอบ ม.5 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับกา...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านบาโหย ม.1 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับ...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนนาจะแหน 105/29 หมู่ที่ 5 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นโรงเรี...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ ม.6  ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ไ...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง ม.6 ต.คลองกวาง อ.นาทวีจ.สงขลา เป็นโรงเรียนที...