CSR To School > จังหวัดสงขลา


3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดสามกอง จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต ...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดโตนดด้วน จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดแช่มอุทิศ จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนวัดขนุน จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพ...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านท่าไทร จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนโรงเรียนวัดอ่างทอง จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเ...

3BB จังหวัดสงขลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนโรงเรียนบ้านม่วง จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอ...