CSR To School > จังหวัดลำพูน


3BB จังหวัดลำพูน ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านวังมน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป...

3BB จังหวัดลำพูน ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป...

3BB จังหวัดลำพูน ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยหละ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป...

3BB จังหวัดลำพูน ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดลำพูน เข้ามอบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนบ้านแม่เมย อ.แม่ทา จ.ลำพูน ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” โดยได้จัดกิจกรรมการสาธิตวิธ...

3BB ลำพูน โดย คุณพงศา นวมครุฑ Cluster CMI คุณธนโชติ เอกเกิด และทีมงาน เป็นตัวแทนมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ให้กับ โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ในโครงการ...

3BB เชียงใหม่ โดยคุณพงศา นวมครุฑ Cluster CMI คุณธนโชติ เอกเกิด และทีมงาน เป็นตัวแทนมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และWiFi ให้กับโรงเรียนอุโมงค์วิทยา อ.เมือง จ.ลำพูน ในโครงการอิ...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนอรพินพิทยา จ. ลำพูน...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนแพะยันต์ดอยแช่...