CSR To School > จังหวัดลำปาง


3BB จังหวัดลำปางได้มอบอินเทอน์เน็ตให้กับโรงเรียนบ้านท่าผา จังหวัดลำปาง...

3BB จังหวัดลำปางได้มอบอินเทอน์เน็ตให้กับโรงเรียนบ้านจัววิทยา จังหวัดลำปาง...

3BB จังหวัดลำปางได้มอบอินเทอน์เน็ตให้กับโรงเรียนบ้านแก่น จังหวัดลำปาง...

3BB จังหวัดลำปางมอบอินเทอร์เน็ต ให้แก่โรงเรียนบ้านจ๋ง จังหวัดลำปาง...

3BB จังหวัดลำปางมอบอินเทอร์เน็ต ให้แก่โรงเรียนบ้านสบลี จังหวัดลำปาง...

3BB จังหวัดลำปางมอบอินเทอร์เน็ต ให้แก่โรงเรียนธงชัยวิทยา จังหวัดลำปาง...

3BB จังหวัดลำปางมอบอินเทอร์เน็ต ให้แก่โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ จังหวัดลำปาง...

3BB จังหวัดลำปางมอบอินเทอร์เน็ต ให้แก่โรงเรียนวัดค่ากลาง จังหวัดลำปาง...

3BB จังหวัดลำปางมอบอินเทอร์เน็ต ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง...

3BB จังหวัดลำปางมอบอินเทอร์เน็ต ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ตา จังหวัดลำปาง...