CSR To School > จังหวัดยะลา


3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านสะโต อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีผู้อำนวยการ...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านทรายแก้ว อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมีผู้...

3BB จังหวัดยะลา  ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนอิสลามประสานวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โ...

3BB จังหวัดยะลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านทุ่งคา โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณครูและน...

3BB จังหวัดยะลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงยะลา โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุ...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านบูเก๊ะจือฆา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะล...

3BB จังหวัดยะลา ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุ...

3BB  จังหวัดยะลา   ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi   ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี  ”  ให้แก่โรงเรียน ศกร...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านสันติ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวั...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi  ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านพงยือไร ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จัง...