CSR To School > จังหวัดยะลา


3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 อ.บนนังสตา จ.ยะลา โด...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านตันหยงสาขาบ้านเตียง ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โ...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านแหลมทราย ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีผู้อำนว...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านเยาะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา โดยมีผู้อำนวยก...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อหิน ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา โดยมีผู้อำนว...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านเกะรอ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีผู้อำนวยกา...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านกือแล ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีผู้อำนวย...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านกำปงบือแน อ.รามัน ต.จะกว๊ะ จ.ยะลา โดยมีผู้อำ...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านกรงปินัง ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยมีผ...

3BB จังหวัดยะลา ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร อ.บันนังสตา  จ.ยะลา โดยม...