CSR To School > จังหวัดพัทลุง


3BB จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และWi-Fi ในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยแก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง ทางโรงเรี...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และWi-Fi ในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยแก่ โรงเรียนบ้านค...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ตในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย แก่โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ต.ชุมพล อ.ศรีน...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ตในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย แก่โรงเรียนวัดทุ่งยาว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ ...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ตในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยแก่โรงเรียนวัดพังดาน ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ...

บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จังหวัดพัทลุง เข้ามอบอินเทอร์เน็ตในโครงการ 3BB จัดให้ใช้ฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย แก่โรงเรียนอนุบาลป่าพยอม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง ...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ wi-fi ให้กับโรงเรียนวัดอัมพวนาราม จ.พัทลุง...